O Projekcie

Projekt „Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych w ramach zadań realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

 

Celem projektu jest dotarcie z przekazem informacyjno-edukacyjnym na temat programów profilaktyki chorób naczyń mózgowych, do co najmniej 6000 osób w wieku 40-65 lat z terenu trzech województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, będących w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby naczyń mózgowych do 31.12.2020 r.

Termin realizacji projektu: od: 2018-02-01 do: 2020-12-31

 

Planowane działania:

 

 • Podpisanie umów z 60 placówkami POZ z woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego,
 • Wykonanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowym, rozszerzonym  oraz pogłębionym.
 • Zakupienie sprzętu medycznego,
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników POZ,
 • Stworzenie edukacyjnej strony projektu i platformy współpracy,
 • Kolportaż ulotek oraz rozwieszenie plakatów edukacyjnych,
 • Przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla pacjentów

 

Planowane efekty:

 • Wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy
 • Podniesienie kompetencji przez 180 osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS
 • Podpisanie umów z 60 placówkami POZ z woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego,
 • 6000 osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS
 • 1800 pacjentów w wieku 40-65 lat z grup ryzyka wystąpienia udaru mózgu włączonych do programu ocenionych w ramach pakietu rozszerzonego
 • 450 osób, które skorzystały z działań w ramach diagnostyki pogłębionej (standardowej) w AOS lub innym podmiocie specjalistycznym
 • 150 osób, które skorzystały z działań w ramach diagnostyki pogłębionej w AOS lub innym podmiocie specjalistycznym
 • Przeprowadzenie dwóch akcji edukacyjnych dla pacjentów
 • Kolportaż 22000 sztuk materiałów edukacyjnych wśród grupy docelowej

 

Wartość projektu :  1 637 873,56 zł, 

Kwota dofinansowania:  1 637 873,56 zł, 

Materiały dostępne wyłącznie po zalogowaniu, dla zweryfikowanych użytkowników!